Seniorenraad Zaanstad wordt Burgerplatform Zaanstad

Website Seniorenplatform Zaanstad wordt Burgerplatform Zaanstad

In 2017 is de gemeente Zaanstad gestart met de nieuwe werkwijze ‘Meepraten over hulp en ondersteuning’, een nieuwe vorm van cliëntenparticipatie. De diverse adviesraden van de Gemeente Zaanstad, waaronder de Seniorenraad, de Cliëntenraad en de Participatieraad zijn op 1 januari 2017 ontbonden. In het daaropvolgende overgangsjaar, is op 1 juli 2017 het Burgerplatform gestart. De Seniorenraad en de Cliëntenraad zijn hierin op gegaan. De Gemeente Zaanstad hoopt dat meerdere groepen zich in de loop van 2018 bij het Burgerplatform aansluiten. Voor meer informatie kunt het contactformulier gebruiken.

Website
Omdat de Seniorenraad Zaanstad niet meer als zelfstandig adviesorgaan bestaat, zal ook de website seniorenraadzaanstad.nl (op termijn) verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt burgerplatformzaanstad.nl. Voorlopig is de website van het Burgerplatform nog via beide domeinnamen bereikbaar.

Wij wensen alle burgers van Zaanstad een voorspoedig 2018!

Rapport WRR – Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid

Focus op redzaamheid

De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Op cruciale onderdelen van het leven wordt van burgers veel alertheid gevraagd. Het is niet meer voldoende om de brief met het jaarlijkse pensioenoverzicht netjes in een mapje op te bergen. Lang voordat de pensioen datum in zicht komt moet je in actie komen en keuzes maken. Een langdurige loopbaan bij één werkgever is steeds minder vanzelf sprekend. Van werknemers en zzp’ers wordt verwacht dat zij hun inzetbaarheid op peil houden en gespitst zijn op nieuwe kansen en bedreigingen. Binnen het gezondheidszorgbeleid staan autonomie en eigen verantwoordelijkheid voorop. De redzame patiënt is geïnformeerd, volgt een gezonde leefstijl, kiest zelf voor een behandelaar en beslist actief mee over de behandeling.

Lees verder (PDF)
Samenvatting-WRR-rapport-Weten-is-nog-geen-doen

VVG PGB zet zich in voor een houdbaar pensioen

Wat is de VVG-PGB en wat kan ze voor gepensioneerden betekenen?
De VVG-PGB is de Vereniging Van Gepensioneerden van het Pensioenfonds PGB, een groot en sterk groeiend fonds dat de pensioenen beheert en uitvoert voor diverse sectoren waaronder grafische bedrijven, uitgeverijen, chemische en farmaceutische bedrijven, groothandel, financiële dienstverlening, maritieme aannemerij en zeevisserij. De VVG behartigt de belangen van de gepensioneerden via vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan van PGB en via lidmaatschap van koepelorganisatie KNVG. Kijk voor informatie op www.vvgpgb.nl

Bekijk hier het digitale magazine  van de VVG-PGB ExPress.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel in zicht

Huiseigenaren die urgent herstel moeten plegen aan houten paalfunderingen, kunnen daarvoor binnenkort een funderingslening aanvragen bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF), een landelijk revolverend fonds voor funderingsherstel. Huiseigenaren die als gevolg van onvoldoende inkomen of een woning die onder water staat geen aanvullende hypothecaire lening bij een hypotheekverstrekker kunnen krijgen, kunnen bij het fonds een speciale lening aanvragen: de Funderingslening Maatwerk met Combinatielening. Voorwaarde voor een lening bij het fonds is dat bij de ingreep tevens de vloer wordt geïsoleerd. Uitgangspunt van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is dat herstel van funderingen per bouwblok gebeurt en dat de kwaliteit van funderingsonderzoek en herstel geborgd is.

FunderingAl langere tijd stagneren (collectieve) herstelprojecten, doordat de benodigde financiering niet rond komt door een te gering inkomen en/of te lage waarde van de woning in relatie tot de geldende financieringseisen. Uitstel van herstelwerkzaamheden leidt tot verdere waardedaling en verval van woningen en buurten. Naar schatting kunnen in de komende vijf jaar 2.000 woningen met funderingsherstel te maken krijgen.

Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is een initiatief van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Verbond van Verzekeraars (VVV), de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Zaanstad, de stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het fonds is naar verwachting eind mei 2017 operationeel.

Om te voorkomen dat nieuwe eigenaren worden geconfronteerd met funderingsproblematiek wordt ingezet op het door middel van kaartbeelden informeren van toekomstige eigenaren over de aanwezigheid van houten palen onder de woning en de ondergrond. Hierdoor kunnen zij voor de aankoop vragen om een funderingsrapport en financieel rekening houden met eventueel funderingsherstel. Ook geldverstrekkers kunnen deze informatie gebruiken bij de beoordeling van het verstrekken van hypothecair krediet. De kaartbeelden geven voor een aantal gemeenten al de mogelijkheid om door te klikken op gedetailleerde wijkkaarten. Het is de bedoeling dat in de toekomst meer gemeenten deze gedetailleerde kaarten aanbieden.

Kaarten zijn bij de gemeente Zaanstad te downloaden

Zie ook https://funderingen.zaanstad.nl/

Bron: Rijksoverheid

 

Op weg naar schoner en beter openbaar vervoer!

Op zondag10 december gaat de nieuwe dienstregelingen in van de meeste vormen van openbaar vervoer. Dat betekend voor de Zaanstreek niet echt grote en schokkende veranderingen. Bekijk hier de nieuwe Connexxion dienstregeling voor 2018. Zie ook de site www.westerkoog.eu .

Als u in uw omgeving gebruik makend van het ov storende fouten in de rooster ziet, dan kunt u dat bij zowel Connexxion als bij mij melden g.balke@kpnmail.nl .

Dan nog iets over de vernieuwing in het ov, vooral in de regio rond Schiphol. Daar begint Connexxion op 10 december al voor een deel te rijden met nieuw en elektrisch materieel. De regio heet Amstelland Meerlanden. U kunt op de site van Connexxion het e.e.a. bekijken.

Als voorproef werden we op vrijdag 10 november uitgenodigd in Uithoorn om een aantal nieuwe modellen te bekijken. Dat was een waar genoegen, schitterende nieuwe bussen, zowel normale bussen, gelede bussen dubbeldeks bussen doen hun intrede in het sterk groeiende verkeer rond onze nationale luchthaven Schiphol.

 

Ook gaat Connexxion in de Zaanstreek op de lijnen 65 en 67 rijden met elektrische bussen. Deze bussen waren daar nog niet te zien, maar zijn kleiner dan de voertuigen die er nu rijden 10,5 m i.p.v. 13.5 m.

Daarom bij ons ook de eerste stad naar milieu bewust rijden. Wanneer deze voertuigen worden geïntroduceerd is op dit moment nog niet bekend, maar zodra dit bekend is zal er op deze plaats melding van worden gemaakt.

Tot zover het laatste nieuws uit de Vervoersregio Amsterdam.

Gerard Balke

Nieuwe voorzitter gezocht voor Senioren Platform

De Senioren Platform behartigt de belangen van alle ouderen in Zaanstad en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan B&W en raadsleden.  Er is overleg met woningcorporaties, zorgaanbieders, verkeer, ambtenaren en wethouders. Ook zijn er
contacten met de Sociale Wijkteams.

Vanwege gezondheid problemen moet onze huidige voorzitter zijn werk neerleggen. Per 1 januari 2018 is het Senioren Platform op zoek naar een nieuw lid Senioren Platform die de rol van voorzitter gaat bekleden.

Profielschets voorzitter Senioren Platform
Affiniteit met de doelstelling van het Senioren Platform en enige inzicht hebben op het gebied van zorg, wonen, verkeer en ouderenbeleid. Vermogen tot samenwerking met in- en externe belanghebbenden, waarbij een collegiale en verbindende stijl wordt gehanteerd en evenwichtig wordt omgegaan met verschillende belangen.
In staat zijn om inzicht te verwerven in hoofdlijnen en beleidslijnen van het Senioren Platform en deze te vertalen. Beschikken over bestuurlijke ervaring en integere handelswijze. Zowel schriftelijk als mondeling communicatief vaardig. Sociaal vaardig en netwerkvaardigheden.

Werkwijze
Het Senioren Platform vergadert zes keer per jaar onder leiding van de voorzitter.
Secretariële ondersteuning is aanwezig. De voorzitter is het gezicht en de woordvoerder van het Senioren Platform. Het in- en extern vertegenwoordigen is een belangrijke taak.

Overige informatie
De benoeming is in principe voor drie jaar waarna een verlenging van drie jaar mogelijk is.
De functie is onbezoldigd, u ontvangt een vergoeding voor de gemaakte kosten.
Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer Frans Verlinden
Uw sollicitatie kunt u uiterlijk voor 1 december 2017 richten aan: fransverli@gmail.com, telefoon 075-6218080 of 06-243 45 919.

 

Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente

Aanbevelingen KBO-PCOB aan politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Manifest seniorvriendelijke gemeente KBO-PCOB 2017Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.

Lees verder (PDF) Manifest seniorvriendelijke gemeente 

 

Programma Slimme en gezonde stad

Rapport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Samen met tal van betrokkenen wordt binnen het programma Slimme en Gezonde Stad gezocht naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad zonder hierbij nieuwe normen op te leggen. De deelnemende steden betrekken op hun beurt burgers en bedrijven in de stad bij de pilotprojecten. Ontwikkelen en delen van kennis en ervaring staan centraal.

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven in de stad is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is nog niet af. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Het kabinet wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrekken.

Lees verder (PDF) Slimme en gezonde stad

Thema's Programma Slimme en gezonde stad - Ministerie van Infrastructuur en milieu

 

 

 

 Donkere wolken boven Prinsjesdag

Als u deze column leest, is het rond de Derde Dinsdag in september. Er zal nog geen nieuw kabinet zijn, of net wel, maar in ieder geval is in de beleidsvoornemens voor 2018 nog weinig terug te vinden van de nieuwe regeringsploeg. De vraag is of dat voor ons, gepensioneerden, veel uitmaakt. De perspectieven zijn ronduit slecht. Werkenden zien de lonen langzaam de goede kant opgaan, de werkloosheid daalt en er worden inmiddels ook meer vaste contracten aangeboden.

Niets van dat al voor de 65-plussers. AOW’ers met een klein aanvullend pensioentje zouden voor 2018 met een wat hogere zorgtoeslag nog enigszins worden ontzien, maar het is de vraag of dat echt zoden aan de dijk zet met een hoger eigen risico en een premie ziektekostenverzekering die naar verwachting heel fors stijgt.

Lees verder Donkere wolken boven Prinsjesdag